کنگره جامعه جراحان ایران

چهل و سومین کنگره جامعه جراحان ایران

با همکاری رشته های تخصصی

18 الی 22 خرداد 1398

محل برگزاری : تهران ، محل همایش های رازی ، دانشگاه علوم پزشکی ایران ، تقاطع بزرگراه شهید همت و شهید چمران